ده راز موفقیت

10 راز موفقیت و آرامش – راز پنجم

10 راز موفقیت و آرامش از دکتر وین دایر راز پنجم گذشته خود را رها کنید     وقتی قایق موتوری با سرعت روی سطح اب حرکت می کند ، پشت سر ، آب کف آلود سفیدی به جا می گذارد که به آن “رد” قایق می گویند . این رد چیزی جز اثر [...]

بیشتر بدانید ...