ضمیر روشن

احساس درماندگی و رفع آن – آنتونی رابینز

احساس درماندگی و رفع آن – درسی از آنتونی رابینز   غالبا در زندگی اتفاقهایی می افتد که واقعا از اختیار ما خارج است . فعالیت شرکتی که در آن کار می کنیم ، محدود تر می شود و ما را کنار می گذارند. همسرمان ما را ترک میکند. یکی از [...]

بیشتر بدانید ...