ده راز موفقیت

10 راز موفقیت و آرامش درونی – راز چهارم

10 راز موفقیت و آرامش درونی از دکتر وین دایر راز چهارم هیچ دلیلی برای خشم و کینه وجود ندارد   هیچ دلیلی برای خشم و کینه وجود ندارد اغلب این حرف را از اطرافیان خود می شنوید که (( من حق دارم به خاطر رفتاری که با من شده ، ناراحت و عصبانی [...]

بیشتر بدانید ...