ده راز موفقیت

10 راز موفقیت و آرامش – راز سوم

۱۰ راز موفقیت و آرامش درونی از دکتر وین دایر راز سوم شما نمی توانید آنچه را خودتان ندارید،به دیگران ببخشید معلوم است که شما نمی توانید چیزی را که خودتان ندارید به دیگران بدهید.این امر چنان بدیهی است که احتمالا از خودتان می پرسید که چرا من آن را به عنوان یکی [...]

بیشتر بدانید ...